[:en]น้ำตาลมะพร้าว ภูมิปัญญาไทยดั่งเดิม…สู่นวัตกรรมน้ำหวานดอกมะพร้าว ออแกนิค เกรดฟรีเมี่ยม[:th]น้ำตาลมะพร้าว ภูมิปัญญาไทยดั่งเดิม…สู่นวัตกรรมน้ำหวานดอกมะพร้าว ออแกนิค เกรดฟรีเมี่ยม[:]

[:en]ถ้าหากจะมองย้อนไปดูในสมัยโบราณ ก็จะชวนให้นึกถึงวิถีชีวิตที่เรียบง่าย เป็นชีวิตที่เราดำรงชีวิตอยู่กับธรรมชาติ รวมไปถึงอาหารที่เรารับประทานล้วนแต่ได้มาจากธรรมชาติทั้งสิ้น น้ำตาลมะพร้าวเป็นอีกหนึ่งในภูมิปัญญาในการผลิตอาหารของคนไทยมานับร้อยปี ซึ่งเป็นการแปรรูปวัตถุดิบที่เกิดจากธรรมชาติ ให้มาเป็นอาหารที่มีรสหวาน ซึ่งใช้ในการประกอบอาหารคาว-หวานต่างๆที่มีรสหวาน ซึ่งเป็นเสน่ห์ ของอาหารไทยที่มีมาช้านาน…….. ในปัจจุบัน น้ำตาลมะพร้าวหรือน้ำตาลปีปตามท้องตลาดทั่วไปที่เรารับประทานกันทุกวัน ต้องยอมรับว่ามีส่วนผสมอื่นๆ นำมาผสมเพื่อลดต้นทุนในการผลิต อาทิ…

[:en]Innofresh Training[:th]ชีวาดีร่วมกับอินโนเฟรช จัดอมรมพนักงาน ในเรื่องของคุณภาพและความปลอดภัยในการผลิต[:]

[:en] Chivas with InnoFresh employees training for quality and safety of production. [:th] ชีวาดีร่วมกับอินโนเฟรช จัดอมรมพนักงาน…

[:en]Company Profile[:th]บริษัทชีวาดี โปรดักส์ จำกัด[:]

[:th]วิสัยทัศน์ เป็นผู้นำในผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่เป็นธรรมชาตินำความอุดมสมบูรณ์ทางนิเวศวิทยาที่ผ่านมาเพื่อความยั่งยืนของคนรุ่นต่อไปผ่านผลิตภัณฑ์อินทรีย์ที่สนุกสนานและเป็นนวัตกรรมใหม่ [pdfviewer width=’100%’ height=’849px’ beta=”true/false”]https://chiwadi.com/wp-content/uploads/2018/01/Chiwadi-Product.pdf[/pdfviewer][:]

Main Menu