สิ่งที่ชีวาดีทำอยู่

สิ่งที่ชีวาดีทำอยู่
สิ่งที่ชีวาดีทำอยู่ตั้งแต่อดีด เรื่อยมาจนถึงปัจจุบันนี้ มีดังต่อไปนี้
1. เชื่อมโยงเครือข่ายมะพร้าวอินทรีย์แม่กลอง-ท่าจีน
2. ปรับเปลี่ยนให้การทำการผลิตอาหารปลอดภัย และคนในโครงการปลอดภัย
3. ทำการวิจัยและการตลาดเพื่อสร้างนวัตกรรมระดับประเทศจากตาลมะพร้าว
4. สร้างงานในชุมชนเพื่อให้ชุมชนรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยความเป็นอินทรีย์แท้ๆ

Main Menu