น้ำตาลมะพร้าว ภูมิปัญญาไทยดั่งเดิม…สู่นวัตกรรมน้ำหวานดอกมะพร้าว ออแกนิค เกรดฟรีเมี่ยม

ถ้าหากจะมองย้อนไปดูในสมัยโบราณ ก็จะชวนให้นึกถึงวิถีชีวิตที่เรียบง่าย เป็นชีวิตที่เราดำรงชีวิตอยู่กับธรรมชาติ รวมไปถึงอาหารที่เรารับประทานล้วนแต่ได้มาจากธรรมชาติทั้งสิ้น น้ำตาลมะพร้าวเป็นอีกหนึ่งในภูมิปัญญาในการผลิตอาหารของคนไทยมานับร้อยปี ซึ่งเป็นการแปรรูปวัตถุดิบที่เกิดจากธรรมชาติ ให้มาเป็นอาหารที่มีรสหวาน ซึ่งใช้ในการประกอบอาหารคาว-หวานต่างๆที่มีรสหวาน ซึ่งเป็นเสน่ห์ ของอาหารไทยที่มีมาช้านาน&#82…

Read More

สิ่งที่ชีวาดีทำอยู่

สิ่งที่ชีวาดีทำอยู่ สิ่งที่ชีวาดีทำอยู่ตั้งแต่อดีด เรื่อยมาจนถึงปัจจุบันนี้ มีดังต่อไปนี้ 1. เชื่อมโยงเครือข่ายมะพร้าวอินทรีย์แม่กลอง-ท่าจีน 2. ปรับเปลี่ยนให้การทำการผลิตอาหารปลอดภัย และคนในโครงการปลอดภัย 3. ทำการวิจัยและการตลาดเพื่อสร้างนวัตกรรมระดับประเทศจากตาลมะพร้าว 4. สร้างงานในชุมชนเพื่อให้ชุมชนรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยความเป็นอินทรีย์แท้ๆ

Read More

สืบสานภูมิปัญญานํ้าตาลมะพร้าวโบราณ ด้วยนวัตกรรมสู่สากล

สืบสานภูมิปัญญานํ้าตาลมะพร้าวโบราณ ด้วยนวัตกรรมสู่สากล เพื่อสุขภาพและความยั่งยืน For Health and Sustainability “มะพร้าวไทย” เป็นพืชที่มีสรรพคุณ และประโยชน์หลายด้าน แต่กลับมีสินค้าแปรรูปน้อย ทั้งที่ไทย เป็นแหล่งเพาะปลูกหลัก และมียอดส่งออกสูง ขณะเดียวกัน “น้ำตาลมะพร้าว” ที่มีขายมากมายในปัจจุบัน ยังไม่มีใครเข้าไปพัฒนาสินค้าจริงจัง มีแต่ใส่ถุงแบบเดิมวางขาย เมื่อศึกษาพบว่าสามารถ…

Read More