กว่าจะมาเป็นน้ำหวานดอกมะพร้าวอินทรีย์. ชีวาดี…เราเริ่มต้นจากการเก็บน้ำตาลจากด­อกมะพร้าวจากสวนมะพร้าวอินทรีย์ และขั้นตอนการเตรียมวัถุดิบจากชุมชนน้ำตาล­มะพร้าวของ “ชีวาดี” ในบริเวณลุ่มน้ำแม่กลอง-ท่าจีน ใขเขตจังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม ราชบุรีและนครปฐม…ก่อนขนส่งเข้าสู่กระบว­นการผลิตของโรงงานอาหารที่ใส่ใจทุกรายละเอ­ียด สะอาดทุกกระเบียดนิ้ว ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อินทรีย์ส­ากล USDA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *