VISION & MISSION

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำในผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่เป็นธรรมชาติ นำความอุดมสมบูรณ์ทางนิเวศวิทยาที่ผ่านมา เพื่อความยั่งยืนของคนรุ่นต่อไป ผ่านผลิตภัณฑ์อินทรีย์ที่สนุกสนานและเป็นนวัตกรรมใหม่

พันธกิจ

เพิ่มพูนความเป็นธรรมชาติด้วยการยกระดับชีวิต และความผาสุกผ่านการพึ่งพาอาศัยกันของชุมชน ด้วยการบริหารจัดการตามมาตรฐานสากล

ความตั้งใจของเรา